பெரிய மேற்கை தசைகளின் ரகசியம்

பெரிய மேற்கை தசைகளின் ரகசியம்

பெரிய மேற்கைகள்(பைசெப்ஸ்) இருந்தால் அதிக அளவில் பயிற்சி எடுத்திருப்பார் என்பதல்ல பொருள். பெரிய தசைகள் பெற அதிக எண்ணிக்கை செட்கள் (செட் என்பது அடுத்தடுத்து மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் பயிற்சி தொகுப்பு) மற்றும் அதிக எடை தூக்க வேண்டும் என்பது ஒரு அறிவியல் உண்மை....

Bestselling Products

Bestselling Brands

Become A Distributor

GET IN TOUCH

HELP CENTER

Thank you for subscribing! Use Coupon Code: BBI5

Pin It on Pinterest